Начало Новини Видео Галерия Документи Сигнали Партньори Контакти Публичен регистър

Устав на политическа партия "Ред, законност и справедливост"

 
УСТАВ
на политическа партия
"РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"
 
I. НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И СИМВОЛИ
Чл. 1. (1) Наименованието на политическата партия е "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ", със седалище и адрес на управление град София, Столична община - район "Оборище", ул. "Врабча " № 12 А.
(2) Съкратеното наименование на политическа партия ”РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ” е РЗС.
Чл. 2. Символите на политическа партия "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" са:
1. Тъмносиньо, правоъгълно знаме с оранжеви ресни по края, като централно е изобразена емблемата на партията.
2. Емблемата на партията са девет шахматни полета - пет тъмносини и четири оранжеви под формата на кръст.
Чл. 3. (1) Печатът на политическата партия е кръгъл и върху него е изобразена емблемата на партията.
(2) Областните, общинските и местните органи имат същия печат и надпис, указващ името на съответната организация.

II. ИДЕЙНИ И ПОЛИТИЧЕСКИ ОСНОВИ.
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ

Чл. 4. (1) "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" е демократична по идеи, модерна по начин на изграждане и дейност, европейска по ценности, дясно-консервативна по съдържание и цели партия.
(2) Основни ценности на партията са свободата, демокрацията, законността, справедливостта, интересите на народа, достойнството на гражданина и националните интереси на България.
(3) Партията осъществява дейността си при строго зачитане на Конституцията и законите на Република България, на основата на своите програмни документи и съгласно разпоредбите на настоящия Устав.
Чл. 5. Основна цел на партията е упражняването на публичната власт в интерес на всички български граждани.
Чл. 6. Основните задачи на партията са:
а) Утвърждаване ценностите на справедливостта, законността и реда в обществото и защита на тези ценности със средствата на политическата работа и публичната власт ;
б) Реформиране на политическата система и засилване авторитета на държавните институции на основата на реалното представителство на волята на народа, политическия плурализъм, разделението на властите, републиканското устройство на държавата, свободата на словото, на личността и на стопанската инициатива;
в) Изграждане на ефективна и силна държава на основата на рационална структура, компетентност като задължително условие и строга отговорност на държавните органи и служители от всички равнища;
г) Изграждане на силно гражданско общество като партньор и коректив на държавата;
д) Изграждане на модерно пазарно стопанство, което да създава равни условия и възможности за просперитет и благосъстояние на всички икономически субекти, съсловия и на отделните граждани;
е) Разработване и прилагане на социална политика, която да защитава живота и здравето на населението, развитието и жизнеността на нацията при гарантирана пълна равнопоставеност на всички български граждани;
ж) Засилване ролята на местното самоуправление и балансирано развитие на всички региони на страната;
з) Защита на националното достойнство, националните интереси и геополитическото място на България;
и) Защита и развитие на българската култура, възраждане и укрепване на нравствените и духовните добродетели на нацията заедно с утвърждаване на съвременните европейските духовни и социални ценности .
Чл. 7. За постигане целта и задачите си партията ще използва демократични начини и средства, а именно:
1. Участие на президентски, парламентарни, европейски и местни избори.
2. Провеждане на митинги, шествия, манифестации, събрания, граждански протести и други незабранени от закона масови политически мероприятия.
3. Разработване и осъществяване на политически, икономически и социални програми.
4. Иницииране на местни и национални референдуми.
5. Реализиране на законодателна инициатива.
6. Участие в изпълнителната власт.
7. Активна медийна политика.
8. Изграждане на партията според основите, изискванията и правилата на настоящия Устав.
9. Вътрешно и международно сътрудничество с демократични партии в страната и чужбина.

III. РЪКОВОДНИ И КОНТРОЛНИ ОРГАНИ.
РЕД ЗА СВИКВАНЕ, ИЗБИРАНЕ И ОСВОБОЖДАВАНЕ НА РЪКОВОДНИТЕ И КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ И ТЕХНИТЕ ПРАВОМОЩИЯ.
ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ.

Чл. 8. Ръководни органи на политическа партия "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" са:
1. Централни:
 а) Конгрес;
в) Управителен съвет (УС);
 г) Политически съвет (ПС);
 д) Председател;
2. Областни:
 а) Областна конференция;
 б) Областно ръководство;
3. Общински:
 а) Общинска конференция;
 б) Общинско ръководство;
4. Местни:
 а) Общо събрание на местен политически клуб (МПК);
 б) Ръководство на МПК;
Чл. 9. Контролни органи на политическа партия "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" са:
1. Висш контролно-ревизионен съвет (ВКРС).
2. Областен контролно-ревизионен съвет.
3. Общински контролно-ревизионен съвет.
4. Контрольор.
Чл. 10. Органите на партията функционират върху основата на следните принципи:
1. Изборност на всички ръководни органи на партията.
2. Контрол върху действията и ясно разпределение на функциите и пълномощията на всички организационни структури.
3. Периодична отчетност на местните пред националните органи.
Чл. 11. (1) Върховен орган на политическа партия "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" е Конгресът.
(2) Конгресът се свиква веднъж на две години от Управителния съвет по норма на представителство, определена от Политическия съвет.
(3) Извънреден конгрес може да бъде свикан при необходимост по искане на две трети от областните ръководства, заявено в писмен вид пред Управителния съвет.
Чл. 12. В Конгреса участват като делегати:
1. По право
 а) членовете на Управителния съвет и Висшия контролно-ревизионен съвет;
 б) народните представители, министри, кметове на общини, избрани с листата на политическата партия, областни и зам. областни управители, членове на партията;
 в) председателите на Общинските ръководства на партията.
2. Делегати, избрани от общинските конференции по квота, определена от Политическия съвет.
Чл. 13. (1) По предложение на Политическия съвет Конгресът обсъжда и избира свое ръководство и състав на работни комисии.
(2) Провеждането на Конгреса е законно, ако присъстват 50% + 1 от всички делегати.
Чл. 14. Конгресът има следните права:
1. Приема, изменя и допълва Устава на партията и Политическата програма.
2. Обсъжда отчетите на Управителния съвет, Политическия съвет, Висшия контролно-ревизионен съвет и парламентарната група и приема решения по тях.
3. Определя политическата стратегия и тактика на партията.
4. Решава въпросите по прекратяване, вливане и сливане с други партии.
5. Избира Председател, членове на Управителния съвет и членове на Висшия контролно-ревизионен съвет.
6. Взема решения и по други въпроси от дейността на политическа партия "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ", като решенията са задължителни за всички членове, структури, органи и парламентарната група.
Чл. 15. Конгресът взема решенията си с обикновено мнозинство с изключение на решенията по т. 4 от предходния член, които се вземат с мнозинство от 2/3 от всички делегати.
Чл. 16. Управителният съвет на политическа партия "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" е ръководен орган, действащ по времето между конгресите.
Чл. 17. (1) Управителният съвет на партията се състои от следните членове, всеки с право на глас:
1. 55 членове, пряко избрани от Конгреса за срок до следващия редовен конгрес;
2. членове по право: Председателят на партията, председателите на областните ръководства, председателят на младежката организация на партията, председателят на Експертния съвет, както и народните представители, членове на „РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ".
(2) Конгресът избира листа с резервни членове на Управителния съвет, от която се попълва съставът по ал.1 т.1, когато членове на УС са загубили правата си съгласно разпоредбите на този Устав.
Чл. 18. (1) Заседанията на Управителния съвет се свикват от Председателя на партията или по предложение на 1/3 от членовете на Управителния съвет, отправено писмено до Политическия съвет, и се ръководят от Председателя на партията.
(2) Заседанията на Управителния съвет са легитимни, ако присъстват най-малко 2/3 от състава му.
Чл. 19. Управителният съвет има следните правомощия:
1. Организира изпълнението на конгресните решения.
2. Избира и освобождава членовете на Политическия съвет.
3. Избира кандидатите на партията за министри, областни управители, както и други представители в централната държавна власт и утвърждава кандидатите за народни представители и общински кметове в областните центрове.
4. Взема решения за участие на организацията в коалиции и коалиционни правителства.
5. Избира централния предизборен щаб на партията.
6. Взема решения за изключване на членове на партията, заемащи длъжности в нейните централни и областни органи.
7. Създава младежка организация на РЗС, в която могат да участват членове на партията до 35-годишна възраст.
Чл. 20. Решенията на Управителния съвет се вземат с обикновено мнозинство и са задължителни за всички структури и органи, с изключение на Конгреса.
Чл. 21. Политическия съвет е постоянно действащ оперативен орган на политическа партия "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ".
Чл. 22. (1) Политическият съвет има до единадесет члена, от които Председателят на партията е член по право.
(2) Останалите членове на Политическия съвет се избират от Управителния съвет.
Чл. 23. (1) Политическият съвет има следните правомощия:
а) Организира цялостната идеологическа, политическа, административно-стопанска и международна дейност на партията.
б) Разпорежда се с бюджета на партията.
в) Решава всички текущи въпроси на партията.
г) Може да свиква и отлага конференции и заседания на всички органи на политическата партия с изключение на Конгрес.
д) Определя норма на представителство за Конгрес, Областна конференции, Общинска конференции.
е) Предлага на Управителния съвет сключването и прекратяването на коалиционни споразумения.
ж) Определя конкретно лице или лица, които отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията.
з) Формира структура и състав на експертен съвет, консултативен съвет и други съвещателни и работни органи на партията.
и) Определя кандидати за общински съветници, кметове на общини и кметове на кметства в общините, където общинските ръководства не са осъществили правомощията си по чл.35 т.3.
(2) Решенията на Политическия съвет се взимат с обикновено мнозинство.
Чл. 24. Председателят на политическа партия "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" се избира пряко от Конгреса за срок до следващия редовен конгрес, като за избрано се счита лицето получило най-много гласове.
Чл. 25. (1) Председателят на партията има следните правомощия:
1. Ръководи заседания на Управителния съвет и Политическия съвет.
2. Свиква заседания на Политическия съвет.
3. Предлага на Политическия съвет свикването на Управителния съвет
4. Сезира ВКРС и регионалните контролни органи за извършени нарушения на финансовата дисциплина, на воденето и съхраняването на партийната документация и за нарушения на Устава.
5. Планира и организира цялостната дейност на партията, в координация с Управителния съвет и Политическия съвет.
6. Предлага на Управителния съвет избирането и освобождаването на членове на Политическия съвет.
7. Извършва всички необходими действия пред Централната избирателна комисия във връзка с провеждането на редовни или предсрочни избори за президент и вицепрезидент, за народни представители и за членове на Европейския парламент, провеждането на редовни, нови или частични избори за кметове и общински съветници и провеждането на национални и местни референдуми.
8. Упълномощава трети лица да представляват партията пред районните и общинските избирателни комисии.
9. При необходимост освобождава областни и общински ръководства и назначава служебни такива.
10. По време на предизборни кампании и при преструктуриране на съществуващи и изграждане на нови структури назначава регионални координатори и ръководи дейността им
11. Съхранява архива и печата на партията.
(2) При продължително отсъствие на Председателя или по други причини по негова преценка той може с изрично писмено пълномощно да делегира някои от правомощията си на някой от заместник-председателите или на друг член на Политическия съвет.
Чл. 26. (1) По предложение на Председателя Управителният съвет избира от състава на Политическия съвет организационен секретар на партията с мандат равен на мандата на Политическия съвет.
(2) Организационният секретар подпомага Председателя в организационната работа на партията и го замества или представлява по пълномощие от него.
Чл. 27. (1) По предложение на Председателя Управителният съвет може да избере от състава на Политическия съвет до трима заместник-председатели на партията с мандат равен на мандата на Политическия съвет.
(2) Заместник-председателите подпомагат Председателя в политическата работа на партията и го заместват по пълномощие от него.
Чл. 28. Партията се представлява от Председателя.
Чл. 29. (1) Областната конференция е висш ръководен орган на областната организация и се свиква най-малко веднъж годишно.
(2) Делегатите на Областната конференция се избират по норма на представителство, определена от Политическия съвет.
(3) Областната конференция може да бъде свикана по инициатива на:
а) Областното ръководство.
б) По искане на най-малко 1/3 от общинските ръководства.
в) По решение на Политическия съвет.
(4) Областната конференция има следните правомощия:
а) Избира и освобождава членове на Областното ръководство и Областния контролно-ревизионен съвет.
б) Обсъжда и избира кандидати за народни представители и ги предлага на УС за утвърждаване.
Чл. 30. Областното ръководство е постояннодействащ оперативен орган на територията на съответната област.
Чл. 31. Областното ръководство се избира в състав до девет членове за срок от една година, в това число председател, заместник-председател и секретар, и има следните правомощия:
1. Определя кандидати за изборни и други длъжности в областните органи на държавна власт.
2. Организира изпълнението на решенията на Областната конференция, както и на решенията на висшестоящи ръководни органи.
3. Ръководи цялостната дейност на партията на територията на съответната област.
Чл. 32. Областното ръководство се представлява от председателя му, а в негово отсъствие от заместник председателя или секретаря.
Чл. 33. (1) Общинската конференция е висш ръководен орган на общинската организация и се свиква най-малко веднъж годишно.
(2) Делегатите на Общинската конференция се избират по норма на представителство, определена от Политическия съвет.
(3) Общинската конференция може да бъде свикана по инициатива на:
а) Общинското ръководство.
б) По искане на най-малко 1/3 от местните политически клубове.
в) По решение на Политическия съвет.
(4) Общинската конференция има следните правомощия:
а) Избира и освобождава членове на Общинското ръководство и Общинския контролно-ревизионен съвет.
б) (заличена)
в) Избира делегати за Конгреса и Областната конференция по норма на представителство, определена от Политическия съвет.
Чл. 34. Общинското ръководство е постоянно действащ оперативен орган на територията на съответната община.
Чл. 35. Общинското ръководство се избира за срок от една година в състав до девет членове, в това число председател, заместник-председател и секретар, и има следните правомощия:
1. Организира изпълнението на решенията на Общинската конференция, както и на решенията на висшестоящи ръководни органи.
2. Ръководи цялостната дейност на партията на територията на съответната община.
3. Определя кандидати за общински съветници, кмет на общината и кметове на кметства.
Чл. 36. Общинското ръководство се представлява от председателя му, а в негово отсъствие от заместник председателя или секретаря.
Чл. 37. Местният политически клуб е основна структурна единица на партията и се образува по местоживеене на нейните членове.
Чл. 38. Броят на МПК и техните райони съответстват на броя и територията на избирателните секции. В селата се създава едни МПК.
Чл. 39. МПК се образува от не по-малко от десет членове.
Чл. 40. Всички членове на МПК образуват Общо събрание на МПК със следните правомощия:
1. Избира и освобождава ръководство на МПК за срок от една година в състав: председател, заместник председател, секретар.
2. Избира и освобождава контрольор.
3. Приема и изключва членове на партията с обикновено мнозинство от списъчния състав, за което изпраща препис от протокола на Общинското ръководство.
4. Избира делегати за Общинската конференция.
5. Може да предлага на Общинското ръководство кандидатури за кметове и общински съветници.
6. Взема решение по всички въпроси от местно значение в рамките на своята компетентност.
Чл. 41. Общото събрание взема решенията си с обикновено мнозинство и се свиква от председателя или по искане на 1/3 от състава на МПК.
Чл. 42. Председателят на МПК съхранява партийния архив и печат.
Чл. 43. Отчетно-изборно събрание на МПК се провежда веднъж годишно.
Чл. 44. Висш постоянно действащ контролен орган на партията е Висшият контролно-ревизионен съвет.
Чл. 45. (1) Висшият контролно-ревизионен съвет се избира от Конгреса за срок до следващия редовен конгрес в състав: председател и четирима членове.
(2) Членовете на Висшия контролно-ревизионен съвет не могат да бъдат членове на ръководни органи на партията с изключение на Конгреса.
Чл. 46. Висшият контролно-ревизионен съвет има следните правомощия:
1. Упражнява вътрешен финансов контрол върху паричните приходи и разходи и следи за опазване на партийното имущество.
2. Извършва ревизии веднъж годишно на централните и областни органи на партията и когато намери за необходимо – на останалите органи на партията.
3. Съставя за всяка извършена от него ревизия протокол в 3 екземпляра: един за ревизирания орган, един за Политическия съвет и един за архива на Висшия контролно-ревизионен съвет.
4. Разглежда и предлага решения на Управителния съвет по жалби и възражения във връзка с неизпълнение на разпоредбите на този Устав.
5. Изключва членове на партията за нарушения на Устава или на финансовата дисциплина, в т.ч. и лица по чл. 19 т. 6 и по чл. 55, с изключение на членовете на Политическия съвет.
Чл. 47. Всички органи на партията са длъжни да предоставят финансово-счетоводна документация на Висшия контролно-ревизионен съвет.
Чл. 48. Областният контролно-ревизионен съвет се избира в състав от трима членове. Той контролира финансовата дейност и спазване на Устава на партията на територията на съответната област.
Чл. 49. Общинския контролно-ревизионен съвет се избира в състав от трима членове. Той контролира финансова дейност на партията и спазването на Устава на територията на съответната община.
Чл. 50. Контрольорът на МПК следи за спазването на финансовата дисциплина като за целта има достъп до всички финансови документи на МПК.

IV. РЕД ЗА ВЪЗНИКВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО В ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ".
ПРАВИЛА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПАРТИЙНИ СТРУКТУРИ И ТЕХНИТЕ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 51. (1) Член на политическа партия "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" може да бъде всеки български гражданин, който има избирателни права, приема Устава и Програмата и не членува в друга политическа партия.
(2) Не може да бъде член на партията лице, за което важат ограниченията на Закона за политическите партии.
(3) Членството в политическа партия "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" се реализира чрез местен политически клуб.
(4) Членовете на партията могат да членуват само в един местен политически клуб.
Чл. 52. (1) Членовете на политическа партия "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" се приемат от Общото събрание на съответния МПК по адресна регистрация, въз основа на писмено заявление по образец, изготвен от Политическия съвет.
(2) Членски права в партията се придобиват и при учредяване на нов МПК. Протокол от Общото събрание се изпраща в Общинското, а ако липсва такова - в Областното ръководство.
(3) При преместване в друг МПК, редовно отчетеният член е длъжен да се зачисли в едномесечен срок към новия МПК. МПК не може да откаже презаписване на редовен член на организацията по този ред.
(4) В особени случаи членове на партията могат да се приемат и от Политическия съвет, областните ръководства и общинските ръководства по реда на ал.1.
Чл. 53. Членството в политическа партия "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" се прекратява при напускане, изключване, смърт, а така също и по силата на закона.
Чл. 54. (1) Напускането по собствено желание става с подаване на писмено заявление до председателя на МПК и връщане на членска карта.
(2) Общото събрание на МПК може да изключи член на партията по писмено предложение на трима членове на клуба при умишлени и увреждащи организацията действия, противоречащи на Устава, Програмата или решенията на местните или централни органи на партията.
(3) Общото събрание изключва член на партията и при невнасяне на членски внос без уважителни причини повече от шест месеца.
(4) Решенията по предходните две алинеи се вземат с обикновено мнозинство от списъчния състав на МПК и препис от тях се изпраща на Общинското ръководство.
(5) В едномесечен срок изключеният член може да подаде до Общинското ръководство писмено възражение срещу решението на Общото събрание на МПК. Решението на Общинското ръководство, ако няма такова на Областното ръководство, е окончателно.
Чл. 55. Членове на партията на изборни длъжности в централните и областни органи на властта се изключват по решение на Управителния съвет.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ
Чл. 56. Всеки член на партията има следните права:
1. Да избира и да бъде избиран в ръководните органи на партията.
2. Да предлага кандидатури и да бъде предлаган като кандидат на партията в изборите за органи на местната и държавната власт, както и за органи на Европейския съюз.
3. Да участва в работата на МПК и да гласува при вземане на решения.
4. Да изразява свободно своето становище по поставените за разискване въпроси и да отправя устно или писмено предложения и въпроси до всички структури на организацията.
5. Да се информира за решенията на партията, както и за водените дискусии в ръководните органи на местно и национално равнище.
6. Да се запознае своевременно с всички критични бележки относно дейността и поведението му и да участва лично при обсъждането им.
7. Да притежава членска карта.
Чл. 57. Всеки член на партията е длъжен:
1. Да спазва Устава и решенията на партията и да работи добросъвестно за осъществяването на нейните цели и задачи.
2. С поведението си да допринася за укрепване на авторитета на партията в обществото.
3. Да плаща редовно членски внос.
4. Да участва в дейността на партията съобразно възможностите си и да популяризира идеите на партия “РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ”.
5. Да посещава редовно събранията на съответния МПК и на органа, в който е избран.

VI. ПРАВИЛА ЗА НАБИРАНЕ И РАЗХОДВАНЕ НА ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ПАРТИЙНО ИМУЩЕСТВО.
ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗМЕРА НА ЧЛЕНСКИЯ ВНОС.
Чл. 58. (1) Финансовата дейност на политическа партия "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" е явна и се осъществява съгласно закона.
(2) Партията набира средства за своята дейност, както следва:
а) членски внос;
б) дарения и завещания от физически лица;
в) (отменена съгл. §10 т.1 от ЗИД на ЗПП, ДВ бр.6/2009)
г) собствени недвижими имоти;
д) лихви по парични депозити в банки;
е) издателска дейност, авторски права и ползване на интелектуална собственост, както и от продажба и разпространение на печатни, аудио- и аудиовизуални материали с партийно-пропагандно съдържание;
ж) фондо-набиращи мероприятия.
Чл. 59. (1) Партията притежава свое имущество, което се състои от право на собственост върху движими и недвижими вещи, ограничени вещни права, права върху обекти на интелектуална собственост и др.
(2) Имуществото се стопанисва от Политическия съвет, областните, общински и местни ръководства.
Чл. 60. Политическа партия "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" има собствени банкови сметки.
Чл. 61. (1) Размерът на задължителния членския внос се определя от Политическия съвет като процент от минималната работна заплата за страната, но не по малко от един лев месечно.
(2) Управлението и разходването на постъпленията по сметки на партията се извършва от Политическия съвет.

VII. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПАРТИЯТА
Чл. 62. (1) Политическа партия "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" се прекратява при:
а) сливане или вливане в друга партия;
б) разделяне на две и повече партии;
в) саморазпускане;
г) влязло в сила решение на Конституционния съд, с което политическата партия е обявена за противоконституционна;
д) разпускане с решение на Софийски градски съд
(2) Прекратяване на дейността на политическа партия "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" става с решение на Конгреса, взето с квалифицирано мнозинство от 2/3 от състава на всички делегати.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 63. Всеки орган на политическа партия "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" заседава при кворум от повече от половината си членове. Решенията се взимат с обикновено мнозинство от повече от половината от присъстващите, освен в случаите, когато се изисква квалифицирано мнозинство съгласно този Устав.
Чл. 64. При провеждане на областните и общински конференции, ако в обявения час не се набере необходимият кворум се изчаква един час, след което събранието се провежда с присъстващите членове.
Чл. 65. Управителният съвет на партия "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" приема правилници за прилагане на части от този Устав.
Настоящият Устав е приет от Учредителния конгрес на политическа партия "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" на 11. XII. 2005 г. в гр. София, изменен и допълнен от Третия редовен конгрес на 5. ІV. 2009 г., изменен и допълнен от Четвъртия редовен конгрес на 19.VІ.2011 г.
 
назад
- a  a  a +  
 
 
 
Горещи теми
 
 • Нова Конституция
 • Актуализирана: 27.02.2013/11:22
 • Парламентарна комисия разследва корупцията по високите етажи на властта
 • Актуализирана: 25.02.2013/11:16
 • РЗС внесе в НС изменения на Закона за политическите партии и Изборния кодекс
 • Актуализирана: 19.07.2012/10:59
 • Избори 2013
 • Актуализирана: 01.05.2013/10:49
 • Гражданска подписка "Без турски депутати в София"
 • Актуализирана: 30.05.2013/18:00
   
  АКЦЕНТИ
  Контакти | RSS | Карта на сайта
  Copyright © 2009, Партия "Ред, законност и справедливост".